top of page

ETISKA PRINCIPER I FADDERVERKSAMHETEN

FINGO är en takorganisation för finländska organisationer som arbetar med

utvecklingsfrågor och global fostran. För de frivilligorganisationer som bedriver fadderverksamhet har Fingo utarbetat etiska principer. Syftet med principerna är att främja barnens rättigheter och kvaliteten i fadderarbetet.

För mer än tio år sedan formulerade en grupp fadderorganisationer gemensamma etiska principer som skulle fungera som en kvalitetsgaranti för verksamheten. På det här sättet ville man också få nya donatorer som regelbundet ställer upp för det viktiga arbetet.

 

Åtminstone 150 000 finländare donerar regelbundet pengar till fadderbarn i utvecklingsländer. Fadderverksamheten stöder regelbundet barn och andra sårbara grupper som åldringar och personer med funktionsnedsättningar i utvecklingsländer. Syftet med fadderverksamheten är att skapa en närmare kontakt mellan den som stöder och den som får stöd än vid vanligt utvecklingssamarbete. Kontakten upprätthålls med hjälp av rapporter, brev och bilder. Att donera blir på ett annat sätt meningsfullt då donatorn får information om hur bidragen påverkar målgruppen.

 

De organisationer som bedriver fadderverksamhet ser på flera olika sätt till att det är säkert att donera pengar. Inom fadderverksamheten kanaliseras donationerna alltid till mottagaren via en finländsk organisation eller förening. En organisation som ber om penningunderstöd ska ha ett penninginsamlingstillstånd som är i kraft. I Finland är den lagstiftning och de statliga förordningar som gäller penningdonationer strikta.

 

Strävan har varit att de etiska principerna ska sammanfatta det som utmärker högklassig fadderverksamhet. Syftet med dem är att vara ett stöd för organisationernas eget kvalitetsarbete, och organisationerna kan förbinda sig till principerna genom att hänvisa till dem i sin kommunikation, till exempel genom att publicera principerna på sin webbplats.

Etiska principer

bottom of page